Algemene Voorwaarden

 1. Inhoudelijke aspecten

 2. Toepassingsgebied
  1
  Op alle overeenkomsten, met inbegrip van de voorbereidende contacten, offertes en correspondentie, (“de Overeenkomsten”) aangaande het leveren van diensten (“de Opdrachten”) tussen OMM Consultancy en de Klant – samen “de Partijen” – zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.
  Zij maken integraal deel uit van alle Overeenkomsten die door OMM CONSULTANCY aangegaan worden. De Klant wordt geacht ze onvoorwaardelijk te aanvaarden, zelfs indien ze in tegenspraak zijn met hun eigen algemene voorwaarden, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen is.
 3. Termijnen
  2
  Behoudens andersluidende schriftelijke bepaling, is de geldigheidsduur van elk offerte (“de Offerte”) beperkt tot dertig kalenderdagen na offertedatum.
  Art. 3
  De Klant dient schriftelijk zijn aanvaarding van de Offerte, inhoudende de algemene voorwaarden, mede te delen, alvorens OMM CONSULTANCY zal overgaan tot de uitvoering van de Opdracht.
  Art.4
  Partijen zijn wederzijds gebonden van zodra OMM CONSULTANCY  in het bezit is van de in artikel 3 vermelde aanvaarding. Een Overeenkomst komt derhalve tot stand en treedt in werking op de datum van de aanvaarding van de Offerte door de Klant en blijft van kracht tot bij de verwezenlijking van de Opdracht.
 4. Middelenverbintenis
  5
  OMM CONSULTANCY zal de Opdracht uitvoeren naar beste kennis en vermogen, met de zorgvuldigheid die van een professioneel dienstverlener in gelijkaardige omstandigheden mag verwacht worden, volgens de regels van de kunst en rekening houdend met de wetten, reglementen, voorschriften en technische normen, van kracht op de datum van het afsluiten van de overeenkomst.
 5. Wijzigingen
  6
  De Klant heeft het recht om in de loop van de uitvoering ervan wijzigingen aan de Opdracht aan te brengen, bijkomende werkzaamheden op te leggen en/of een herziening of wijziging van reeds uitgevoerde werkzaamheden te vorderen, onder de volgende voorwaarden:
  1. De Klant zal iedere aanvraag of intentie tot wijziging eerst schriftelijk meedelen aan OMM CONSULTANCY
  2. OMM CONSULTANCY zal zo spoedig mogelijk de Klant schriftelijk op de hoogte stellen betreffende de gevolgen van de aangevraagde wijziging, alsook op de daarmee gepaard gaande bijkomende vergoeding van OMM CONSULTANCY  en het tijdschema van de uitvoering van de Opdracht.
  3. Zolang OMM CONSULTANCY  niet in het bezit is van uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring vanwege de Klant omtrent de opdracht tot wijziging alsook de bijkomende vergoeding, is zij niet verplicht om de wijzigingen reeds uit te voeren. Bij gebreke aan akkoord tussen Partijen, is OMM CONSULTANCY   gerechtigd om de Overeenkomst te beëindigen.
 6. Schorsing
  7
  De Overeenkomst kan geschorst worden omwille van één van volgende redenen:

  • Schorsing door Overmacht
   De Partij die een gebeuren of situatie vaststelt, ontstaan door omstandigheden die buiten elke controle staan en die zij redelijkerwijze niet kan voorzien en die het haar onmogelijk maken haar verplichtingen onder de Overeenkomst verder te vervullen (“de Overmacht”), geeft hiervan onmiddellijk kennis aan de andere Partij. In dit geval is de overeenkomst geschorst wegens Overmacht.
  • Schorsing door de Klant
   De Klant kan de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk schorsen wegens gegronde redenen door een kennisgeving van minstens 3 maand te betekenen aan OMM CONSULTANCY . Van zodra de schorsing kan worden beëindigd, dient de Klant dit onmiddellijk te melden aan OMM CONSULTANCY teneinde de werken zo spoedig mogelijk terug te laten aanvangen. Indien de Klant een einde wenst te stellen aan de schorsing en de werken derhalve terug wil laten aanvatten, dient hij OMM CONSULTANCY   hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. Na ontvangst van dit schrijven heeft OMM CONSULTANCY   dan 1 maand om zich te organiseren en de werken terug aan te vatten.

In geval van schorsing betaalt de Klant aan OMM CONSULTANCY  het bedrag van de honoraria die tot op het ogenblik van de schorsing verschuldigd zijn voor de uitgevoerde prestaties.
Indien de schorsing, opgelegd door de Klant, kosten heeft teweeggebracht voor OMM CONSULTANCY   of een herziening van de erelonen en/of van de kosten noodzakelijk maakt, zullen Partijen hierover samen zitten teneinde tot een akkoord te komen omtrent de omvang van deze erelonen en/of kosten. OMM CONSULTANCY   zal de werken slechts aanvatten na betaling van de overeengekomen vergoeding.

 1. Vroegtijdige ontbinding
  8

  De Overeenkomst kan op grond van volgende redenen vroegtijdig ontbonden worden:

  • Ontbinding door Overmacht
   Indien een situatie van overmacht gedurende meer dan 6 maand aanhoudt, kan OMM CONSULTANCY  de overeenkomst ontbinden.
  • Ontbinding door faling
   Ingeval van faling, dreigend faillissement, vereffening, staking van betaling, herhaaldelijke wanbetaling, of gerechtelijk akkoord in hoofde van de klant zal OMM CONSULTANCY de overeenkomst van rechtswege onmiddellijk en zonder opzeg of schadeloosstelling verschuldigd te zijn aan de Klant kunnen beëindigen.
  • Ontbinding in overleg
   De overeenkomst kan vroegtijdig beëindigd worden in onderling overleg.
  • Eenzijdige ontbinding
   De Klant kan de overeenkomst vroegtijdig eenzijdige beëindigen, mits een aangetekende brief gericht aan OMM CONSULTANCY met een opzegtermijn van 3 maanden, die ingaat de eerste dag van de maand volgend op de datum van het aangetekend schrijven.
   Indien deze vroegtijdige beëindiging plaatsvindt zonder inachtname van deze opzegtermijn van 3 maanden, wordt, overeenkomstig artikel 1226 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, een forfaitaire schadevergoeding aangerekend ten belope van de gemiddelde vergoeding van drie maanden.
  • Ontbinding bij niet-naleving van de bepalingen van de Overeenkomst
   Indien een Partij op een ernstige wijze haar contractuele verplichtingen niet nakomt of zware fouten maakt, wordt dit door de benadeelde Partij per aangetekend schrijven gemeld met opgave van de redenen.
   Als de in gebreke gestelde Partij nalaat binnen de vijftien (15) kalenderdagen na deze betekening hierop te antwoorden, tenzij een snellere reactie wenselijk is zoals aangegeven in het aangetekend schrijven, heeft de benadeelde Partij het recht om de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden lastens de in gebreke blijvende Partij, en dit onverminderd het recht op schadevergoeding dat de benadeelde Partij kan inroepen.
  • Gevolgen van de ontbinding
   In geval van ontbinding van de overeenkomst, betaalt de Klant aan OMM CONSULTANCY :

   • het bedrag van de honoraria op dat ogenblik verschuldigd en niet bij geschrift betwist voor de prestaties daadwerkelijk geleverd tot het moment van de ontbinding;
   • al de kosten ontstaan door en voor het vroegtijdig beëindigen van de overeenkomst en die niet meer kunnen worden geannuleerd door OMM CONSULTANCY ;
   • ingeval van eenzijdige ontbinding door de Klant, betaalt de Klant aan OMM CONSULTANCY  een verbrekingsvergoeding gelijk aan 50% van het ontnomen gedeelte van het ereloon.

 

 

 1. Financiële aspecten 

Art. 9
De opgegeven erelonen en kosten voor het uitvoeren van de Opdracht (“de Vergoedingen”) zijn steeds exclusief BTW. De overige ingevolge de wet verschuldigde belastingen, heffingen en rechten zijn steeds ten laste van de Klant. Behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn reiskosten, vervoers- en verzekeringskosten niet in de erelonen inbegrepen. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst en voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, de marktomstandigheden wijzigen of de uitvoeringstermijn van de Opdracht door toedoen van de Klant of derden wordt verlengd, waardoor de rendabiliteit van de Opdracht in het gedrang wordt gebracht, zal op verzoek van OMM CONSULTANCY  het eerder overeengekomen ereloon of tarief worden herzien. De door OMM CONSULTANCY opgegeven erelonen en tarieven zullen jaarlijks per 1 januari worden aangepast aan de index der consumptieprijzen.

Art. 10
De aan de Klant overgemaakte facturen dienen uiterlijk dertig (30) dagen na factuurdatum te worden betaald op de bankrekening van OMM CONSULTANCY zoals aangegeven op de factuur.
Bij laattijdige betaling zullen de openstaande bedragen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling of enige vormvereiste, verhoogd worden met een conventionele verwijlintrest van 10% per jaar alsook met een schadevergoeding van 10% op het openstaande bedrag (met een minimum van 125€).
In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn de Klanten hoofdelijk verbonden tot betaling van het volledige factuurbedrag.

 1. Realisatievoorwaarden

 1. Onafhankelijkheid
  11
  OMM CONSULTANCY , die haar taak in volledige onafhankelijkheid vervult, bepaalt zelf in welke omstandigheden en onder welke voorwaarden zij haar Opdracht zal vervullen.
  Voor zover de Klant aan OMM CONSULTANCY  richtlijnen zou geven in verband met de uitvoering van de Opdracht, zullen deze als kaderrichtlijn dienen te worden beschouwd, zonder in te grijpen in de concrete wijze van uitvoering van de Opdracht.
 2. Levertermijnen
  12
  Onder levertermijn wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen de Opdracht moet worden verwezenlijkt. Overeengekomen dan wel opgegeven levertermijnen zijn te beschouwen als middelenverbintenissen. Overschrijding van de levertermijn geeft de Klant geen recht op vergoeding van enige schade, behoudens ingeval van opzet of grove schuld aan de zijde van OMM CONSULTANCY .
  OMM CONSULTANCY zal, indien duidelijk wordt dat zij haar opgegeven levertermijnen niet kan nakomen, aan de Klant meedelen welke nieuwe leveringstermijn wordt vooropgesteld.
 3. Overdracht
  13
  OMM CONSULTANCY en de Klant zullen hun verplichtingen of verantwoordelijkheden vermeld in de overeenkomst niet overdragen of verkopen, tenzij het uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van de andere Partij.
 4. Onderaanneming
  14
  OMM CONSULTANCY is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen voortvloeiende uit een overeenkomst geheel of gedeeltelijk in onder aanneming te geven voor zover zij de Klant hiervan in kennis heeft gesteld.
  Indien OMM CONSULTANCY  op verzoek van de Klant samenwerkt met één of meer anderen of één of meer anderen inschakelt, zal OMM CONSULTANCY  voor het door deze derde(n) verrichte deel van de Opdracht niet aansprakelijk zijn.
 5. Integriteit, veiligheid en gezondheid
  15

  OMM CONSULTANCY zal, als een professioneel dienstverlener, rekening houden met de geldende eisen op gebied van Veiligheid & Gezondheid van haar eigen medewerkers, deze van de Klant en derden waarop haar activiteiten betrekking hebben, en met de noodzakelijke maatregelen op gebied van Milieuzorg, en hieromtrent waar nodig met de Klant afstemmen; OMM CONSULTANCY verwacht van de Klant op deze punten eenzelfde constructieve cultuur en houding.
 6. Confidentialiteit
  16
  Tijdens de duur van de overeenkomst doch ook na beëindiging ervan, zal OMM CONSULTANCY , behoudens akkoord van de Klant, alle Confidentiële Informatie verkregen van de Klant en van derden in het kader van de uitvoering van de Opdracht als vertrouwelijk beschouwen, en deze informatie op geen enkele wijze aan derden ter kennis brengen tenzij zij hiertoe zou worden verplicht op grond van wettelijke of deontologische regels.
  OMM CONSULTANCY  neemt alle nodige maatregelen om te verzekeren dat haar medewerkers en Onderaannemers, indien deze er zijn, gebonden zijn door dezelfde geheimhoudingsplicht.
 7. Intellectuele eigendom
  17
  OMM CONSULTANCY behoudt alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot alle intellectuele prestaties die zij verricht, of de vruchten daarvan, ook al kwamen deze tot stand in het kader van de uitvoering van de Opdracht of in opdracht van de Klant.
  De Klant ziet ervan af producten zoals computerprogramma’s, rekennota’s, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van OMM CONSULTANCY , al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
  De Klant verkrijgt het eigendom van de resultaten van de studie en de documenten waarvoor ereloon is betaald. Hij heeft het recht deze documenten te vermenigvuldigen voor gebruik binnen zijn eigen organisatie, zover het kadert binnen het doel van de Opdracht.
  Voorgaande is eveneens toepasselijk bij vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook.
 8. Eigendom en gebruik
  18
  OMM CONSULTANCY verkrijgt de toestemming van de Klant om de Opdracht als (project)referentie aan te halen, tekeningen, foto’s en ander illustratiemateriaal aan te wenden als referentiemateriaal, mits vermelding van de naam van de Klant.
  Het in hoofdlijnen vermelden van de verrichte werkzaamheden aan (potentiële) klanten van OMM CONSULTANCY wordt niet aanzien als een inbreuk op de geheimhoudingsverplichting.
  Mits voorafgaande toestemming van de Klant heeft OMM CONSULTANCY het recht beschrijvende artikels met of zonder illustratie over de Opdracht te publiceren. De Klant zal zijn toestemming hiertoe enkel op redelijke gronden kunnen weigeren.
 9. Niet afwerving
  19
  De Klant verbindt zich ertoe om zowel tijdens de duurtijd van de Overeenkomst als gedurende een periode van twaalf (12) maanden na het beëindigen ervan, ongeacht welke partij tot beëindiging of de ontbinding overgaat en om gelijk welke reden, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks, zij het voor eigen rekening of in samenwerking met, in naam van of middels tussenkomst van, enige andere persoon of vennootschap, één of meerdere medewerkers van OMM CONSULTANCY die bij enige Opdracht voor de Klant betrokken waren, in dienst te nemen dan wel op enige andere manier voor zich te laten werken, of met het oog hierop te benaderen of ervoor te zorgen dat zulke personen benaderd worden.
  De Klant maakt zich sterk voor de naleving van de voorgaande bepaling door zijn medewerkers, verbonden vennootschappen en verbonden personen (in de zin van artikel 11 van het Wetboek Vennootschappen).
  Onderhavig artikel is reeds van toepassing vanaf het eerste contact tussen de Klant en OMM CONSULTANCY , zelfs vóór de daadwerkelijke start van de Opdracht.
  Ingeval van niet-nakoming door de Klant van zijn verplichtingen onder dit artikel  zal de Klant per inbreuk aan OMM CONSULTANCY een forfaitair bedrag van 25.000 € verschuldigd zijn en per dag dat zulke inbreuk voortduurt een bijkomend forfaitair bedrag van 750 € (welke bedragen automatisch en onmiddellijk opeisbaar zullen zijn), zonder dat (i) OMM CONSULTANCY   de Klant hiertoe in gebreke dient te stellen, (ii) OMM CONSULTANCY enige schade voortvloeiende uit zulke niet-nakoming dient te bewijzen, (iii) OMM CONSULTANCY een rechterlijk bevel dient voor te leggen, en onverminderd het recht van OMM CONSULTANCY om van de Klant een bijkomende schadevergoeding te vorderen voor enige schade die de voormelde bedragen zou overschrijden.

 

 1. Verantwoordelijken
 2. Aansprakelijkheid
  20
  OMM CONSULTANCY draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van haar te leveren diensten en is aansprakelijk voor haar vergissingen, nalatigheden of fouten in de uitvoering van haar Opdracht, en als dusdanig worden vastgesteld en erkend (“de Fouten en Tekortkomingen”).
  Binnen de perken zoals bepaald in de Overeenkomst en de wetgeving van dwingende aard, zal OMM CONSULTANCY  de schade vergoeden die door haar Fouten en Tekortkomingen werd toegebracht aan de Klant of aan derden.
  In geen geval zal de Klant recht hebben op andere schadevergoedingen dan voorzien in deze voorwaarden en/of Overeenkomst.
  OMM CONSULTANCY zal de Klant vergoeden en vrijwaren voor de schade toe te schrijven aan haar Fouten en Tekortkomingen, nadat ze door de Klant per aangetekend schrijven in gebreke gesteld en aangemaand is om deze Fouten en Tekortkoming binnen een redelijke termijn te herstellen of de geleden schade te vergoeden.
  De Klant zal deze schriftelijke ingebrekestelling moeten doen binnen de volgende termijnen:

  • voor Fouten en Tekortkomingen die vastgesteld worden bij het indienen van documenten ter goedkeuring, binnen de vijftien (15) kalenderdagen na indiening van deze documenten;
  • voor Fouten en Tekortkomingen die niet konden worden vastgesteld bij het indienen van documenten ter goedkeuring, binnen de kortste van de volgende termijnen:
   a) vijftien (15) kalenderdagen na vaststelling van de fout of tekortkoming of nadat de Klant deze redelijkerwijs had kunnen vaststellen;
   b)  zes (6) maanden na het einde van de prestaties of het einde van de Overeenkomst.

Nadat OMM CONSULTANCY   door de Klant in gebreke is gesteld, zal OMM CONSULTANCY  :

 • de diensten waarvan komt vast te staan dat ze behept zijn met Fouten en Tekortkomingen, aanvullen, aanpassen of opnieuw leveren ten einde ze in overeenstemming te brengen met de contractueel overeengekomen eisen, standaarden van goed vakmanschap en/of regels van de kunst zonder dat de aldus opgelopen kosten voor OMM CONSULTANCY meer zullen kunnen bedragen dan het oorspronkelijk overeengekomen ereloon voor deze prestaties; ofwel
 • de door de gebrekkige diensten rechtstreeks veroorzaakte schade betalen; de vergoeding voor de aldus geleden schade omvat enkel de meerkosten die de Klant dient te dragen en hierin zijn nooit begrepen de kosten die in de bouwsom, koopsom of aanlegkosten van het werk zouden zijn begrepen als de Opdracht van bij de aanvang af goed was uitgevoerd; OMM CONSULTANCY zal nooit aansprakelijk kunnen worden gesteld voor onrechtstreekse, onvoorzienbare en/of gevolgschade (zoals o.m. gederfde inkomsten en winsten, productieverliezen, financieringskosten, verlies van klanten, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van contracten, supplementaire kosten, …)

De totale maximale tussenkomst van OMM CONSULTANCY   ten gevolge van Fouten en Tekortkomingen wordt bepaald in functie van vorige alinea’s en wordt beperkt tot het bedrag van het totale ereloon, zoals overeengekomen in de overeenkomst en eventuele wijzigingen en/of aanvullingen van latere datum, doch met een maximum van 100.000,00€
In overeenstemming met artikels 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek is OMM CONSULTANCY   gedurende tien jaar (vanaf de voorlopige oplevering van de werken) aansprakelijk voor gebreken die de stabiliteit in het gedrang brengen van het (bouw)werk waarvoor ze de studie heeft gemaakt en die een gevolg zijn van een grove onzorgvuldigheid van OMM CONSULTANCY. Enkel in de mate dat haar tienjarige aansprakelijkheid komt vast te staan, zal ze de overeenstemmende schade vergoeden.
Nadat de termijn van 10 jaar zoals voorzien in deze wetsartikels is verstreken, is elke vordering in aansprakelijkheid t.o.v. OMM CONSULTANCY verjaard.

 1. Verzekeringen
  21
  OMM CONSULTANCY heeft een wettelijke verzekering tegen arbeidsongevallen onderschreven evenals een burgerlijke en professionele aansprakelijkheidsverzekering. De vorderingen van de Klant lastens OMM CONSULTANCY hoofdens bedrijfsaansprakelijkheid en professionele aansprakelijkheid zijn beperkt tot de erelonen met een maximum van 100.000,00€.
  De Klant kan in bepaalde gevallen de realisatie van het project laten verzekeren door een verzekering Alle Bouwplaatsrisico’s. In een dergelijke verzekering zal OMM CONSULTANCY als medeverzekerde worden opgenomen, en zal de verzekering het foutieve onderdeel mee dekken (“Faulty Part”-clausule). Daarnaast kan de Klant desgevallend een controleverzekering afsluiten. Hiervan dient OMM CONSULTANCY Belgium bij voorbaat verwittigd te worden.
  Vóór de aanvang van eventuele bouwwerken dient de Klant alleszins het nodige te doen opdat de risico’s van brand en aanverwante gevaren, ontploffingen, storm, hagel, sneeuw- of ijsdruk, waterschade, glasbreuk, enz. evenals natuurrampen in voldoende mate verzekerd zijn.
  De Klant stelt OMM CONSULTANCY in kennis van zijn voornemen om dergelijke verzekeringen af te sluiten en/of deze verplichtingen op te leggen aan de aannemer in het lastenboek.
  De kosten verbonden aan deze verzekeringen zijn ten laste van de Klant.
 2. Overmacht
  22
  Geen der Partijen zal geacht worden contractbreuk te hebben gepleegd indien de normale uitvoering van de contractuele verplichtingen belet of vertraagd worden door een geval van Overmacht.
  De Partij die zich hierop beroept, zal hiervan onmiddellijk schriftelijk bericht geven aan de andere Partij, tenzij overmacht zelf dit belet. Dergelijk bericht zal een korte beschrijving bevatten van de overmacht en een raming van de verwachte vertraging.
  Indien de toestand van overmacht verdwijnt, zal de betreffende Partij opnieuw schriftelijk bericht geven aan de andere Partij.
 3. Terreinen en gebouwen
  23
  De Klant zorgt ervoor dat eventuele landmeetkundige werkzaamheden en andere in het veld te verrichten werkzaamheden, onderzoekingen en inventarisaties kunnen plaatsvinden, en dat voor het betreden van percelen indien nodig tijdig toestemming wordt verleend dan wel wordt verkregen.
  Art. 24
  In de Offerte is nog geen rekening gehouden met de aanwezigheid van bestaande kabels en leidingen en de eventuele invloed daarvan op het ontwerp.
  Bij aanvang van de Opdracht gaat OMM CONSULTANCY   er in alle gevallen vanuit dat de informatie die OMM CONSULTANCY   inwint bij de Klant (o.a. de correcte plannen van de nutsvoorzieningen) en/of het Kabels- en Leidingen Informatie Portaal (KLIP) juist en volledig is. De meerkosten die gepaard gaan met het feit dat deze informatie eventueel onjuist en/of onvolledig is, komen voor rekening en risico van de Klant.
 4. Bodemonderzoek
  25
  Indien OMM CONSULTANCY voor de Klant milieukundig bodemonderzoek verricht, dan geldt dat OMM CONSULTANCY niet aansprakelijk is voor schade voortvloeiende uit niet, niet juist of niet volledig geconstateerde maar wel aanwezige verontreinigingen, zowel naar aard als naar omvang, als naar plaats. Het in dit artikel bepaalde is niet van toepassing indien de Klant aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van OMM CONSULTANCY .

 

 

 

 

 

 1. Juridische aspecten
 2. Toepasselijk recht
  26
  Deze overeenkomst zal worden beheerst door het Belgisch recht.
 3. Nietigheid
  27
  De nietigheid of onafdwingbaarheid van een bepaling van deze algemene voorwaarden brengt op geen enkele wijze de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in het gedrang.
  Desgevallend dient de ongeldige bepaling vervangen te worden door een rechtsgeldige, die het best overeenkomt met de geest van de nietige of onafdwingbare bepaling.
 4. Afstand van rechten
  28
  Het niet onmiddellijk afdwingen van enig recht of enige bevoegdheid door een Partij zal de rechten en bevoegdheden van deze Partij niet aantasten of beperken. Afstand van recht van enige bepaling of voorwaarden zal uitsluitend van kracht zijn indien dit schriftelijk is gedaan.
 5. Geschillenbeslechting
  29
  De Partijen zullen bij een geschil omtrent de interpretatie, de uitvoering van de overeenkomst of de dienstverlening alles in het werk stellen en niets nalaten ten einde te streven naar een minnelijke regeling van dit geschil.
  Elk geschil met betrekking tot de geldigheid, interpretatie of uitvoering van de Overeenkomst en de daarmee samenhangende overeenkomsten waarover geen minnelijke regeling tussen Partijen kan worden bereikt, zal worden beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Brussel.

F.Privacy policy

OMM Consultancy BVBA doet er alles aan om de privacy van gebruikers van de leden van haar database te bewaken.
OMM Consultancy BVBA is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens die worden verzameld. Door gebruik te maken van onze diensten ga je akkoord met de verwerking van jouw persoonsgegevens in overeenstemming zoals beschreven in dit statement.
OMM Consultancy is een organisatie die kandidaten en werkgevers bij elkaar brengt. Hiervoor beschikken wij over informatie van zowel kandidaten als werkgevers. OMM Consultancy garandeert zorgvuldige en discrete omgang met deze informatie, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van alle betrokkenen. OMM Consultancy zorgt voor de grootst mogelijke zorg om de privacy van de bezoekers van deze website en haar database te waarborgen.
In dit privacy statement staat beschreven welke informatie door OMM Consultancy wordt verzameld via deze website en met welk doel.

Informatiegegevens verzameld door OMM Consultancy?

 1. PERSOONLIJKE GEGEVENS
  OMM Consultancy verwerkt persoonlijke identificatiegegevens zoals op een cv staan vermeld. Onder persoonsgegevens verstaan wij naam, woonplaats, telefoonnummer, emailadres en loopbaan.
  2. PUBLIEKE GEGEVENS
  Publieke gegevens en gegevens die we onrechtstreeks verzamelen van onze prospecten.
  OMM Consultancy verwerkt soms publieke gegevens.

  Dit kan bijvoorbeeld gaan om gegevens die onderworpen zijn aan een publicatieplicht, zoals de publicatie van uw benoeming als bestuurder van een vennootschap, of het gaat om gegevens die u zelf publiek hebt gemaakt, zoals informatie op uw website, via boekhouding & facturatie…

  Het kunnen ook gegevens zijn die publiek zijn, omdat ze bijvoorbeeld algemeen bekend zijn in uw streek of omdat ze in de pers verschenen zijn. Ook informatie op bijvoorbeeld de Kruispuntbank van Ondernemingen behoren hiertoe.
  Mondelinge informatie verwerken:
  Als u ons telefonisch contacteert, kan een van onze medewerkers uw voornaam, naam en uw telefoonnummer noteren, alsook een over te brengen boodschap, om een contactoverzicht op te bouwen en te bekijken wie gebruikmaakt van onze dienstverlening.
  Waarom verzamelen we uw persoonsgegevens?
  Naargelang van de situatie heeft OMM Consultancy bepaalde informatie van u nodig om bepaalde diensten als advieskantoor te kunnen aanbieden. De informatie die u wordt opgevraagd en waarmee wij u kunnen identificeren, wordt persoonsgegevens genoemd.
  Hieronder kan u per situatie nagaan waarom OMM Consultancy deze persoonsgegevens opvraagt en waarvoor uw persoonsgegevens zullen worden gebruikt.
  Klanten en Prospecten van OMM Consultancy:
  Uw gegevens worden naargelang van het geval gebruikt voor de volgende doeleinden:
  • Voor contactpersonen bij klanten of prospecten bij een eerste contactopname met OMM Consultancy: uw gegevens zijn noodzakelijk om de overeenkomst die u met ons sluit op een correcte manier te kunnen uitvoeren. Doordat u een contract sluit met ons dienen wij te beschikken over de nodige persoonsgegevens om onze dienstverlening, die vervat zit in het contract, te kunnen aanbieden.
  Dit is voornamelijk het versturen van informatie in het kader van:
  • uitwisseling m.b.t. het aanbieden van werknemers en/of zelfstandigen voor bepaalde projecten of vacatures.
  De persoonsgegevens die worden verzameld worden administratief en boekhoudkundig verwerkt. Indien u niet wenst dat uw persoonsgegevens in dit kader worden verwerkt, is het niet mogelijk om de dienstverlening waarvoor u contractueel met ons verbonden bent uit te voeren.
  Potentiële nieuwe contacten door het overhandigen van het visitekaartje: indien u ons op de een of andere manier een visitekaartje heeft overhandigd, nemen wij u op in onze database. Wij gaan er hier vanuit dat u door de overhandiging ook uw uitdrukkelijke toestemming geeft om te worden opgenomen in onze database.
  • Bovendien slaan wij ook de publiek toegankelijke gegevens die wij over u vinden op in onze database. Wij gaan ervan uit dat wij deze persoonsgegevens ook mogen bewaren vermits u deze publiek toegankelijk hebt gemaakt.
  Voor leveranciers: de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst worden verzameld. Het gaat dan voornamelijk om e-mailadressen van contactpersonen om een efficiënte communicatie mogelijk te maken.
  Kandidaten – doel van de verwerking
  Via de website van OMM Consultancy kan je je inschrijven door het formulier in te vullen en je CV of andere gegevens te uploaden.
  OMM Consultancy gebruikt deze informatie om u als kandidaat in contact te brengen met potentiële werkgevers en of als mogelijks contact om verder samen te werken. Het doorgeven van informatie aan derden geschiedt uiteraard nooit zonder voorafgaand toestemming met jou als kandidaat.
  Je mag altijd weten welke informatie over jou zich bij OMM Consultancy bevindt. Je kan per e-mail inzage verzoeken en desnoods onjuistheden aangeven, wijzigingen voorstellen of verzoeken om verwijdering van gegevens.
  Wie ontvangt mijn persoonsgegevens?
  Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan andere partijen.
  OMM Consultancy verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de vermelde doelen.
  Jouw persoonsgegevens zijn ook consulteerbaar door onze IT en CRM softwareprovider verwerkers met als doel het beveiligen van onze datasystemen.
  Hoelang worden mijn persoonsgegevens bewaard?
  Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang u akkoord gaat dat uw gegevens in onze database mogen bewaard worden.
  Uiteraard bewaren wij uw persoonsgegevens in overeenstemming met mogelijke wettelijke verplichte termijnen en eventuele verjaringstermijnen die gelden. Voor facturatie documenten is dit bijvoorbeeld 7 jaar.
  Inzage recht?
  Als u wilt bekijken welke persoonsgegevens wij over u verwerken, dan kan dit door uw recht op inzage uit te oefenen.
  OMM Consultancy zal u een zo volledig mogelijk overzicht geven van de persoonsgegevens die over u worden bijgehouden. Wij kunnen nu reeds bevestigen dat er géén bijzondere categorieën van persoonsgegevens worden bijgehouden (zoals ras, etnische afkomst, gezondheidsgegevens, gegevens betreffende seksuele geaardheid, …).
  U kunt een kopie verkrijgen van de persoonsgegevens die worden verzameld.
  Gegevens verbeteren?
  Indien er wijzigingen zijn in uw persoonsgegevens (zoals naam, adres, e-mailadres,…), dan kunt u dit steeds laten verbeteren of vervolledigen.
  Gegevens verwijderen?
  Indien u van mening bent dat OMM Consultancy bepaalde persoonsgegevens verwerkt op onrechtmatige basis, d.w.z. zonder hiervoor een correct doel te hebben, dan kunt u vragen om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Of indien u het niet meer relevant vindt dat uw gegevens in onze databank blijven zitten.
  Beveiliging van uw gegevens? Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerkingen, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
  • De enige die jouw persoonsgegevens kan consulteren/aanpassen is de oprichter van OMM Consulatncy;
  Herziening privacy statement Indien we dit privacy statement wijzigen, zullen we de bijwerkingen ervan op deze plaats bekendmaken zodat je deze kan bekijken.